Consell de Salut del Departamento

ACTES DEL CONSELL DE SALUT DEL DEPARTAMENT DE SALUT DE GANDIA:

 

DECRET 79/2015, de 22 de maig, del Consell, pel qual es regula el Consell de Salut de la Comunitat Valenciana i els consells de salut dels departaments de salut. [2015/4790].

 

PREÀMBUL

 

L'article 43 de la Constitució Espanyola reconeix el dret a la protecció de la salut, establint que competeix als poders públics organitzar i tutelar la salut pública a través de mesures preventives i de les prestacions i serveis necessaris, concretant que la llei determinarà els drets i deures sobre aquest tema.

 

En l'àmbit autonòmic, l'article 54 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana assigna a la Generalitat competència exclusiva quant a l'organització, administració i gestió de totes les institucions sanitàries públiques dins del territori de la Comunitat Valenciana. En particular, el seu apartat 5 disposa que la Generalitat, en l'exercici de les competències en matèria de sanitat i Seguretat Social, garantirà la participació democràtica de tots els interessats, així com dels sindicats de treballadors i associacions empresarials en els termes que la llei establisca.

 

Atenent el que es preveu en l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana recull entre els seus principis rectors la ferma voluntat que existisca una participació activa de la comunitat en el disseny de les polítiques sanitàries, en l'orientació i valoració del Sistema Valencià de Salut i en les actuacions de salut pública. Per aquest motiu, entre les activitats bàsiques del Sistema Valencià de Salut es troba el foment de la participació social i l'enfortiment del grau de control dels ciutadans sobre la seua pròpia salut.

 

En aquest marc, de conformitat amb el capítol VI del títol III de la citada llei, la Generalitat ha d'ajustar l'exercici de les seues competències en matèria sanitària a criteris de participació democràtica de la ciutadania, a través de la col·laboració dels diferents col·lectius amb interessos en la matèria, com ara les organitzacions sindicals i empresarials, les organitzacions de consumidors, usuaris i veïns, els col·legis professionals o les associacions de pacients, de familiars, de persones amb discapacitat i de voluntariat.

 

En particular, entre els òrgans de participació ciutadana en el sistema sanitari valencià, destaquen el Consell de Salut de la Comunitat Valenciana, òrgan superior col·legiat de caràcter consultiu de participació ciutadana en el Sistema Valencià de Salut, i, en l'àmbit departamental, els consells de salut dels departaments de salut.

 

El present decret té per objecte regular la composició i el funcionament d'aquests òrgans, donant compliment al que es preveu en l'apartat 2 de l'article 20 de la referida *Ley10/2014, de 29 de desembre, el qual preveu que aquests extrems es desenvoluparan per decret del Consell.

 

Per això, de conformitat amb el que s'estableix amb l'article 18.f de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, a proposta del conseller de Sanitat, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i prèvia deliberació del Consell, en la reunió del dia 22 de maig de 2015.

 

DECRET

 

CAPÍTOL I

 

Disposicions generals

 

Article 1. Objecte

 

El present decret té per objecte regular la composició i el funcionament del Consell de Salut de la Comunitat Valenciana i dels consells de salut dels departaments de salut, òrgans de participació ciutadana en el Sistema Valencià de Salut.

 

Article 2. Règim jurídic

 

El Consell de Salut de la Comunitat Valenciana i els consells de salut dels departaments de salut es regeixen quant a la seua organització i funcionament per la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana, pel que es preveu en el present decret, per la qual cosa, en el seu cas, establisquen els seus respectius reglaments de funcionament intern i, supletòriament, pel que es preveu en el capítol II del títol II, de Llei 30/1992, de 26 novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

 

CAPÍTOL II

 

Del Consell de Salut de la Comunitat Valenciana

 

Article 3. Del Consell de Salut de la Comunitat Valenciana

 

El Consell de Salut de la Comunitat Valenciana és l'òrgan superior col·legiat de caràcter consultiu de participació ciutadana en el Sistema Valencià de Salut, adscrit a la secretaria autonòmica competent en matèria de sanitat, i exerceix les seues funcions amb autonomia orgànica i funcional.

 

Article 4. Composició

 

 1. El Consell de Salut de la Comunitat Valenciana està format per:
  • Nou membres en representació de la Generalitat, designats per la persona titular de la conselleria competent en matèria de sanitat.
  • Sis membres en representació dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana, a proposta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
  • Un membre a proposta de cadascuna de les organitzacions sindicals amb representació en la Taula Sectorial de Sanitat.
  • Cinc membres a proposta de les organitzacions empresarials de la Comunitat Valenciana que designe la persona titular de la conselleria competent en matèria de sanitat.
  • Quatre membres a proposta de les organitzacions de consumidors, usuaris o veïns que designe la persona titular de la conselleria competent en matèria de sanitat.
  • Tres membres a proposta dels col·legis de professionals sanitaris de la Comunitat Valenciana que designe la persona titular de la conselleria competent en matèria de sanitat.
  • Un membre a proposta de l'associació de pacients i familiars dels mateixos que designe la persona titular de la conselleria competent en matèria de sanitat d'entre les que integren el Comité de Pacients de la Comunitat Valenciana.
 2. La persona titular de la conselleria competent en matèria de sanitat nomenarà i destituirà els membres del Consell per un període màxim de quatre anys, podent ser designats novament per a altres períodes.
 3. El Consell de Salut de la Comunitat Valenciana comptarà amb una Presidència, una Vicepresidència primera i una Vicepresidència segona i triarà d'entre els seus membres a les persones titulars d'aquestes.
 4. El Consell de Salut de la Comunitat Valenciana comptarà amb una Secretaria, corresponent a la persona titular de la conselleria competent en matèria de sanitat designar a la persona titular de la mateixa d'entre els membres que actuen en representació de la Generalitat.

Article 5. Funcions

 1. Són funcions del Consell de Salut de la Comunitat Valenciana les següents:
  • Promoure la participació ciutadana en el Sistema Valencià de Salut.
  • Formular propostes destinades a millorar el Sistema Valencià de Salut.
  • Traslladar les iniciatives i demandes sanitàries emanades dels diferents sectors i col·lectius socials.
  • Difondre informació d'àmbit sanitari d'interés per al col·lectiu d'entitats representades en el consell.
  • Conéixer el Pla de Salut de la Comunitat Valenciana i el seu grau d'execució.
  • Conéixer el pressupost de la conselleria competent en matèria de sanitat.
  • Aprovar, si escau, el seu reglament de funcionament intern.
  • Conéixer les propostes de modificació territorial dels departaments de salut.
  • Conéixer els acords o convenis que establisca la conselleria competent en matèria de sanitat amb altres entitats o administracions en assumptes sanitaris.
  • Qualsevol altra funció que se li atribuïsca legal o reglamentàriament.
 2. El Consell de Salut de la Comunitat Valenciana, quan tracte temes d'especial interés o rellevància per a algun departament de salut en particular, podrà donar compte d'això al consell de salut del departament corresponent remetent la informació i documentació oportunes a través dels òrgans competents de la conselleria competent en matèria de sanitat.

CAPÍTOL III

 

Dels consells de salut dels departaments de salut.

 

Article 6. Dels consells de salut dels departaments de salut.

 1. En cada departament de salut hi haurà un consell de salut com a òrgan de participació comunitària per a la consulta i seguiment de la gestió del Sistema Valencià de Salut en el seu àmbit territorial, el qual quedarà adscrit a la secretaria autonòmica competent en matèria de sanitat, a través del departament de salut que corresponga, i exercirà les seues funcions amb autonomia orgànica i funcional.
 2. El consell de salut del departament de salut estarà format per:
  • Cinc membres en representació de la conselleria competent en matèria de sanitat que exercisquen les seues funcions en l'àmbit del departament de salut a proposta de la secretaria autonòmica amb competències en matèria de sanitat.
  • Tres representants dels ajuntaments del departament de salut, a proposta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
  • Dos membres a proposta de les organitzacions empresarials de la Comunitat Valenciana que designe la persona titular de la conselleria competent en matèria de sanitat.
  • Dos membres a proposta de les organitzacions sindicals més representatives en les juntes de personal del sector sanitari en l'àmbit del departament de salut. En cas d'empat en el nombre de representants obtingut en les eleccions sindicals, es dirimirà en funció del nombre de vots obtingut.
  • Dos membres a proposta de les organitzacions de consumidors, usuaris o veïns que designe la persona titular de la Conselleria competent en matèria de sanitat.
  • Un membre en representació del col·legi professional sanitari que designe la persona titular de la conselleria competent en matèria de sanitat.
  • Un membre a proposta de l'associació de pacients i familiars dels mateixos que designe la persona titular de la Conselleria competent en matèria de sanitat d'entre les que integren el Comité de Pacients de la Comunitat Valenciana.
 3. La persona titular de la conselleria competent en matèria de sanitat nomenarà i destituirà els membres dels consells de salut dels departaments de salut per un període màxim de quatre anys, podent ser designats novament per a altres períodes.
 4. El consell de salut del departament de salut comptarà amb una Presidència, una Vicepresidència i una Secretaria i triarà d'entre els seus membres a les persones titulars d'aquestes. La persona titular de la Secretaria es triarà d'entre els membres que actuen en representació de la conselleria competent en matèria de sanitat.

Article 7. Funcions

 1. Són funcions del consell de salut del departament de salut les següents:
  • Promoure la participació ciutadana en el departament de salut.
  • Formular propostes destinades a millorar el sistema sanitari en l'àmbit del departament de salut.
  • Traslladar les iniciatives i demandes sanitàries emanades dels diferents sectors i col·lectius socials
  • Difondre informació d'àmbit sanitari d'interés per al col·lectiu d'entitats representades en el consell.
  • Conéixer el pla de salut del departament de salut.
  • Aprovar, si escau, el seu reglament de funcionament intern.
  • Qualsevol altra funció que se li atribuïsca legal o reglamentàriament.
 2. Els consells de salut de departament podran, en l'àmbit de les seues respectives competències, remetre al Consell de Salut de la Comunitat Valenciana la informació i documentació que consideren d'especial interés o transcendència per a aquest òrgan perquè en prengueu coneixement i efectes oportuns. Aquesta remissió es realitzarà a través dels òrgans competents de la conselleria competent en matèria de sanitat.

CAPÍTOL IV

 

Règim de funcionament dels consells de salut

 

Article 8. Presidència

 1. Correspon a les persones titulars de la Presidència del Consell de Salut de la Comunitat Valenciana i dels consells de salut dels departaments de salut:
  • Ostentar la representació de l'òrgan.
  • Acordar la convocatòria de les sessions i la fixació de l'ordre del dia, tenint en compte, en el seu cas, les peticions dels altres membres formulades amb la suficient antelació.
  • Presidir les sessions, moderar el desenvolupament dels debats i suspendre'ls per causes justificades.
  • Dirimir amb el seu vot els empats, a l'efecte d'adoptar acords.
  • Vetlar pel compliment de la normativa aplicable i dels acords adoptats.
  • Visar les actes i certificacions dels acords de l'òrgan.
  • Exercir quantes altres funcions siguen inherents a la seua condició de titular de la presidència de l'òrgan o li siguen atribuïdes legal o reglamentàriament.
 2. En cas de vacant, absència, malaltia, o una altra causa legal, la persona titular de la presidència serà substituïda per la persona titular de la vicepresidència que corresponga i, en defecte d'això, pel membre de major jerarquia, antiguitat i edat, per aquest ordre, d'entre els que actuen en representació de la Conselleria competent en matèria de sanitat.

Article 9. Membres

 1. Correspon als membres del Consell de Salut de la Comunitat Valenciana i dels consells de salut dels departaments de salut:
  • Rebre, amb una antelació mínima de quaranta-huit hores, la convocatòria contenint l'ordre del dia de les reunions i l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
  • Participar en els debats de les sessions.
  • Exercir el seu dret al vot i formular el seu vot particular, així com expressar el sentit del seu vot i els motius que el justifiquen.
  • Formular precs i preguntes.
  • Obtindre la informació que obre en el consell necessària per a complir les funcions assignades.
  • Quantes altres funcions siguen inherents a la seua condició.
 2. Els membres d'un òrgan col·legiat no podran atribuir-se les funcions de representació reconegudes a aquest, llevat que expressament se'ls hagen atorgat per una norma o per acord vàlidament adoptat, per a cada cas concret, pel propi òrgan.
 3. En casos de vacant, absència o malaltia i, en general, quan concórrega alguna causa justificada, els membres titulars de l'òrgan col·legiat podran ser substituïts pels suplents que, si escau, hagen designat les entitats a les quals representen, la qual cosa haurà d'acreditar-se per escrit davant la Secretaria del consell i farà efecte a partir d'aqueix moment.

Article 10. Secretaria

 1. Correspon a les persones titulars de la Secretaria del Consell de Salut de la Comunitat Valenciana i dels consells de salut dels departaments de salut:
  • Assistir a les reunions amb veu i amb vot.
  • Efectuar la convocatòria de l'òrgan per ordre de la persona titular de la Presidència, així com les citacions als membres d'aquest.
  • Rebre els actes de comunicació dels membres amb l'òrgan i, per tant, les notificacions, peticions de dades, rectificacions o qualsevol una altra classe d'escrits dels quals haja de tindre coneixement.
  • Preparar el despatx dels assumptes, redactar i autoritzar les actes de les sessions.
  • Expedir certificacions de les consultes i acords aprovats.
  • Custodiar la documentació relativa al funcionament de l'òrgan.
  • Quantes altres funcions siguen inherents a la seua condició de titular de la secretaria.
 2. En cas de vacant, absència, malaltia, o una altra causa legal, la persona titular de la Secretaria serà substituïda pel membre de menor jerarquia, antiguitat i edat, per aquest ordre, d'entre els que actuen en representació de la conselleria competent en matèria de sanitat.
 3. Les persones titulars de les secretaries dels consells de salut dels departaments de salut remetran a la conselleria competent en matèria de sanitat una còpia de les convocatòries i de les actes en un termini no superior a un mes des de la seua aprovació.

Article 11. Pèrdua de la condició de membre

 

La condició de membre d'un consell de salut es perdrà per les següents causes:

 1. Per terminació del mandat.
 2. Per renúncia.
 3. Per incapacitat judicialment declarada.
 4. Per defunció.
 5. Per incompatibilitat en els termes que establisca la llei.
 6. A instàncies de l'entitat a la qual representa.
 7. Quan l'entitat a la qual representa deixe de formar part del consell.
 8. Quan deixe de pertànyer a l'entitat a la qual representa en el consell.

Article 12. Convocatòries i sessions

 1. El Consell de Salut de la Comunitat Valenciana i els consells de salut dels departaments de salut es reuniran com a mínim dues vegades a l'any i sempre que l'acorde la persona titular de la Presidència, o després de sol·licitud d'una tercera part dels seus membres, o a sol·licitud de la persona titular de la conselleria competent en matèria de sanitat.
 2. Les convocatòries es faran per escrit, acompanyades dels temes de l'ordre del dia a tractar i amb una antelació mínima de quaranta-huit hores.
 3. Els consells es consideraran vàlidament constituïts quan concórreguen les persones titulars de la seua presidència i secretaria o, en el seu cas, els qui els substituïsquen, i la meitat, almenys, dels seus membres en primera convocatòria. En segona convocatòria, serà vàlida la reunió qualsevol que siga el nombre de membres que assistisquen sempre que no siga inferior a tres.
 4. Els acords seran adoptats per majoria de vots.
 5. No podrà ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no figure inclòs en l'ordre del dia del consell, llevat que siguen presents tots els seus membres i siga declarada la urgència de l'assumpte pel vot favorable de la majoria.
 6. Els membres dels consells de salut i els qui acrediten la titularitat d'un interés legítim podran dirigir-se a la persona titular de la secretaria del consell de salut perquè els siga expedida certificació dels seus acords.

Article 13. Actes

 1. De cada sessió que celebre l'òrgan col·legiat s'estendrà acta per la persona titular de la secretaria, que especificarà necessàriament els membres que han assistit, l'ordre del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s'ha celebrat, els punts principals de les deliberacions, així com el contingut dels acords adoptats.
 2. En l'acta figurarà, a sol·licitud dels respectius membres de l'òrgan, el vot contrari a l'acord adoptat, la seua abstenció i els motius que la justifiquen o el sentit del seu vot favorable. Així mateix, qualsevol membre té dret a sol·licitar la transcripció íntegra de la seua intervenció o proposta, sempre que aporte en l'acte, o en el termini que assenyale la persona titular de la presidència, el text que es corresponga fidelment amb la seua intervenció, fent-se així constar en l'acta o unint-se còpia a aquesta.
 3. Els membres que discrepen de l'acord majoritari podran formular vot particular per escrit en el termini de quaranta-huit hores, que s'incorporarà al text aprovat.
 4. Quan els membres de l'òrgan voten en contra o s'abstinguen, quedaran exempts de la responsabilitat que, en el seu cas, puga derivar-se dels acords.
 5. La persona titular de la secretaria remetrà als membres del consell l'esborrany de l'acta de cada sessió en un termini no superior a un mes des de la seua celebració.
 6. Les actes s'aprovaran en la mateixa o en la següent sessió, podent no obstant això emetre la persona titular de la secretaria certificació sobre els acords específics que s'hagen adoptat, sense perjudici de la ulterior aprovació de l'acta. En les certificacions d'acords adoptats emeses amb anterioritat a l'aprovació de l'acta es farà constar expressament tal circumstància.
 7. A fi de garantir la transparència i participació ciutadana, una vegada aprovades les actes la persona titular de la Secretaria les remetrà a l'òrgan competent perquè es publiquen en la pàgina web del departament de salut que corresponga, o en la pàgina web de la conselleria competent en matèria de sanitat quan es tracte de les actes del Consell de Salut de la Comunitat Valenciana. Aquesta publicació haurà d'adequar-se al que es preveu en la legislació relativa a la protecció de dades de caràcter personal i restant normativa d'aplicació.

Article 14. Mitjans

 

Correspon a la conselleria competent en matèria de sanitat facilitar els mitjans personals i materials necessaris per al compliment de les funcions que tenen encomanades els consells de salut.

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

 

Única. Caràcter no retributiu de la participació en els consells de salut.

 

Les persones pertanyents als òrgans col·legiats regulats en aquest decret no percebran cap mena de retribució o compensació econòmica per l'acompliment de les seues funcions.

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

 

Única. Continuïtat dels consells de salut existents.

 

El Consell de Salut de la Comunitat Valenciana i els consells de salut dels departaments de salut continuaran funcionant amb continuïtat, sense perjudici de la seua adequació a la composició i funcionament regulats en aquest decret en el termini màxim de sis mesos des de la seua publicació.

 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

 

Única. Derogació normativa.

 

Amb l'entrada en vigor del present decret, i de conformitat amb el que es preveu en l'apartat segon de la disposició derogatòria única de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana, queden derogats els articles 19 a 21 i 33 de la Llei 3/2003, de 6 de febrer, d'Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana i l'Ordre de 13 d'octubre de 2008, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'aprova el Reglament de Funcionament del Consell de Salut de la Comunitat Valenciana. Així mateix, queden derogades quantes disposicions d'igual o inferior rang s'oposen al present decret.

 

DISPOSICIONS FINALS

 

Primera. Habilitació normativa.

 

Es faculta a la persona titular de la conselleria competent en matèria de sanitat per a dictar quantes disposicions requerisca el desenvolupament i execució del present decret.

 

Segona. Entrada en vigor.

 

El present decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.