Documents d'Interès

POLÍTICA AMBIENTAL

 

L'Hospital Universitari Francesc de Borja de Gandia, conscient de la necessitat de protecció i respecte del medi ambient, i en sintonia amb els compromisos de desenvolupament sostenible, ha elaborat la seua Política Ambiental, que proporcionarà el marc ambiental en el que ha de desenvolupar la seua activitat, i a través de la qual es compromet, en la mesura de les seues possibilitats, a protegir i millorar el medi ambient.

Per tant, la Direcció Gerència de l'Hospital Universitari Francesc de Borja, defineix la seua Política Ambiental de la següent manera:

  1. Documentar, implantar i mantindre al dia un Sistema Integral de Gestió Ambiental que integre de manera específica la gestió energètica, comprovant periòdicament la seua eficàcia, com a base per a la millora contínua de l'acompliment ambiental i energètic.
  2. Establir i revisar periòdicament els objectius i metes de millora en la gestió ambiental.
  3. Identificar i avaluar els impactes ambientals derivats de la nostra activitat, a fi d'implantar mesures per a previndre'ls i minimitzar-los, posant especial atenció en els derivats de la generació i gestió dels residus sanitaris, així com dels derivats de l'ús de recursos energètics.
  4. Practicar una ocupació sostenible dels recursos naturals (aigua, combustible i energia), minimitzant en la mesura que siga possible el seu consum mitjançant l'adquisició de productes i serveis energèticament eficients, i a través de la realització de bones pràctiques ambientals.
  5. Vetlar pel compliment del que s'estableix en la Legislació i Reglamentació aplicable a la nostra organització, així com en el que s'estableix en altres compromisos que l'organització subscriga.
  6. Promoure la implantació progressiva d'un Sistema Integral de Gestió Ambiental conforme als criteris de la norma ISO 14001:2015, i d'un Sistema de Gestió Energètica segons l'ISO 50001:2018.
  7. Coordinar la gestió ambiental amb les nostres empreses subministradores i contractistes, per a garantir que complisquen, en la mesura que siga possible, amb els requisits d'aquesta política ambiental.
  8. Comunicar als usuaris i treballadors aquesta política ambiental, així com els assoliments i l'estat general dels objectius ambientals i del Sistema de Gestió Ambiental, fent-los partícips d'aquests.
  9. Implicar i motivar al personal propi i als professionals i empreses amb les quals col·laborem, en els programes i activitats que es duguen a terme en matèria de medi ambient, per a fomentar una sensibilitat i consciència ambientals en tota l'organització.

 

DECÀLEG BONES PRÀCTIQUES SOBRE RESIDUS SANITARIS