PRESENTACIÓ

El Departament de Salut de Gandia és la demarcació geogràfica i poblacional en la qual es duu a terme la planificació, programació, gestió i coordinació de l'atenció a la salut tant a nivell individual, com de la col·lectivitat, i és el referent per a la població quant a prevenció, promoció, educació i atenció sanitària.

La població a la qual presta assistència sanitària el Departament és d'aproximadament 180.000 habitants de 41 municipis: els 31 de la comarca de la Safor, més 10 municipis de la Vall d'Albaida.

L'Atenció Primària del Departament comprén 8 zones bàsiques de salut que inclouen 8 centres de salut, 38 consultoris mèdics auxiliars i 7 consultoris de platja.

L'Atenció Hospitalària es presta a l'Hospital Universitari Francesc de Borja de Gandia, situat des de 2015 en l'Avinguda de la Medicina, en l'àrea de Sanxo Llop. Compta amb 298 habitacions individuals, consultes externes i 9 quiròfans.

 

Missió

La nostra missió és proporcionar el major nivell de salut amb la major satisfacció percebuda possible en la població del departament per mitjà d'una assistència sanitària pública pròxima de qualitat en règim d'hospitalització, ambulatori i domiciliari que garantisca la continuïtat assistencial de manera eficient aplicant els mitjans de prevenció, diagnòstic i tractament necessaris amb criteris d'eficàcia, efectivitat, eficiència i equitat.

 

Visió

Aquesta fi s'aconseguirà atenent tant la prevenció  i provisió  eficient de serveis assistencials de qualitat,  com als interessos dels professionals implicats procurant el millor clima laboral, la màxima implicació i participació de tots ells i complint una missió docent i investigadora necessària per a la formació de professionals, estudiants i  la societat.

 

Valors

El ciutadà és el centre de referència i d'actuació de l'organització. El nostre principal recurs són les persones, que exerceixen la seua missió d'acord amb els següents valors:

 • L'atenció gratuïta i universal
 • L'equitat, perquè el sistema sanitari realitze una oferta de qualitat per a tots.
 • La integració de l'Atenció Primària,  Especialitzada i de Salut Pública, per a assegurar la coordinació amb la resta dels recursos que intervenen en la cura de la salut.
 • La solidaritat, en el sentit de contribuir a disminuir les desigualtats que afecten  els més vulnerables.
 • La no discriminació per ètnia, gènere, edat, orientació sexual, estatus socioeconòmic ni creences ideològiques o religioses.
 • Respecte mutu, treball en equip i sentit de pertinença a l'organització.
 • L'ètica de servei públic, que promoga l'eficiència, la participació dels ciutadans i la implicació activa dels professionals.
 • La Humanització de les cures, el màxim respecte  a les persones, tracte  educat respectuós i cordial.
 • El respecte màxim a la intimitat i necessitats afectives i familiars, garantia del secret professional.
 • El Dret a la informació, a decidir sobre la seua malaltia, a reclamar i suggerir, en el marc de la Declaració dels drets del pacient hospitalitzat.
 • La vocació per les activitats preventives, d'educació per a la salut i d'estils de vida sans.
 • La vocació per la docència de pregrau, postgrau i formació continuada en tots els camps el coneixement que s'exerceixen en el departament.