Funciones

¿Quines son les seues funcions?

 

Correspon al CBA les següents funcions:

  1. Protecció i sensibilització dels drets de pacients, i per la seua especial rellevància, el relatiu al compliment dels requisits ètics de consentiments informats.
  2. Analitzar, assessorar i facilitar els processos de decisió clínica en situacions que plantegen conflictes ètics entre els seus intervinents: personal sanitari, institucions i pacients, familiars i persones reunides.
  3. Proposar a les institucions protocols d'actuació, especialment per a les situacions, que bé per la seua freqüència, o bé pel seu impacte, suposen conflictes ètics.
  4. Impulsar la formació i la investigació en bioètica.
  5. Fomentar el coneixement dels dilemes d'ordre bioètic entre professionals de la salut i en la societat.
  6. Elevar al CBV aquelles qüestions que, per la seua especial rellevància sanitària o social, o per la seua complexitat, requrisca un estudi més profund i detallat.
  7. Aquelles altres funcons que se li siguen assigandes pel CBV.

Les funcions dels comités seran completament independents de les competències, que en assumptes deontològics, corresponguen als respectius col·legis professionals dels seus membres.

 

No és funció del CBA peritar o manifestar-se sobre les denúncies o reclamacions que afecten els aspectes procedimentals tècnics derivats de l'activitat sanitària, i en cap cas podrà emetre judicis sobre les eventuals responsabilitats de professionals implicats en els assumptes que li sotmeten.