GESTIÓ INTERNA DE CONFLICTES

Declaració de principis

La Conselleria de Sanitat reconeix que tota persona té dret a una protecció eficaç en materia de seguretat i salut en el treball i a fer el seu treball lliure de tota mena de violència, així com de qualsevol discriminació prohibida en l'ordenament jurídic, havent de rebre, en definitiva, un tracte correcte, respectuós i digne, comprometent-se a assignar els mitjans humans i materials necessaris, així com a implantar les mesures de caràcter organitzatiu oportunes per a previndre i fer front, si és el cas, a les conseqüències derivades d'esta mena de situacions, assumint que les actituds de violència suposen un atemptat contra la dignitat dels treballadors i treballadores, per la qual cosa no es tolerarà cap mena de conducta violenta en el treball.

Per tant, queda expressament prohibida qualsevol acció o conducta d'esta naturalesa, sent considerada com falta molt greu, per la qual cosa esta Conselleria es compromet a fer ús dels seus poders directius i disciplinaris per a protegir els seus treballadors i treballadores davant qualsevol tipus de violència en el treball.

En conseqüència la Conselleria desenvolupa este procediment de prevenció i resolució interna de conflictes creant les Comissions de Gestió Interna de Conflictes en l'àmbit de cada Departament de Salut, establint un procediment que pretén salvaguardar els drets de les persones afectades en un context de prudència i confidencialitat, a partir del qual, tota persona inclosa en l'àmbit d'aplicació d'este procediment, té dret a plantejar una sol·licitud que siga abordada  a través d'este, sense perjuí de les accions administratives i/o judicials que procedisquen.

Objectiu
Proporcionar un instrument d'anàlisi i intervenció en matèria de prevenció, resolució i seguiment, per a diferents situacions de conflictivitat en el treball, com a violència laboral interna, sense interferir en els procediments legalment establits per a tractar situacions en les quals poguera haver-se incorregut en falta disciplinària o en il·lícit penal.

Definició
La Comissió de Gestió Interna de Conflictes és l'òrgan paritari i col·legiat la missió del qual és l'anàlisi i intervenció en matèria de prevenció, resolució i seguiment de les  diferents situacions de conflictivitat en el treball, com a violència laboral interna, així com els diferents tipus d'assetjament, sense interferir en els procediments legalment establits per a tractar situacions en les quals poguera haver-se incorregut en falta disciplinària o en il·lícit penal, emetent informe amb recomanacions que s'elevaran a la persona responsable de centre en el que es genere el conflicte.

Procediment
Consistix en un procés obert, lliure, d'accés voluntari i amb caràcter conciliador entre les parts implicades. Realitzant únicament la Comissió una labor mediadora, sense coaccions ni pressions sobre les parts, que voluntàriament accedixen a solucionar els seus problemes d'interrelacions professionals amb l'orientació de la comissió de gestió de conflictes interns, que vetlarà perquè les parts troben per si mateixes una solució justa que afavorisca el resultat menys onerós per a les parts i l'interés comú.

L'inici del procediment de la mediació de la comissió del Departament de Salut de Gandia es realitzarà mitjançant la presentació d'escrit dirigit a la presidència de la comissió que es presentarà en el registre general del Departament, en sobre tancat sense identificació de la persona remitent per a salvaguardar el dret a la intimitat personal del treballador.

Una vegada rebut per la secretaria de la comissió, esta convocarà als seus membres en el termini de cinc dies hàbils per al seu estudi i l'inici de les actuacions que siguen precises fins a la conclusió de les mateixes així com l'emissió de l'informe i recomanacions que es traslladaran a la Gerència del Departament de Salut.

Enllaç al procediment