PRESENTACIÓ

El Departament de Salut de Gandia és la demarcació geogràfica i poblacional en la qual es duu a terme la planificació, programació, gestió i coordinació de l'atenció a la salut tant a nivell individual, com de la col·lectivitat, i és el referent per a la població quant a prevenció, promoció, educació i atenció sanitària.

 

L'any 2016  hem parat esment  prioritària en  el malalt i en  la  atenció primària  com a eix fonamental de el  procés assistencial.

 

La recuperació del "metge de família"  i la millor coordinació entre l'Atenció Primària i l'Especialitzada són  objectius estratègics, clau en el sistema sanitari públic. Des de les direccions de  Atenció Primària i de l'Hospital s'ha realitzat una aposta franca per la integració de l'Atenció Primària i l'Assistència Especialitzada  a través de l'impuls a les  Comissions de Participació i  Qualitat,  integrant en elles tant a el  personal de l'hospital  com al d'atenció primària. S'han potenciat les  consultes "no presencials"  i  s'han impulsat grups de treball per a consensuar protocols en aquelles patologies més prevalents. 

 

Les  tasques de prevenció  són prioritàries en el sistema  de salut pública; el programa de garbellat del càncer colorectal ha incorporat la pràctica totalitat dels centres de salut del departament i al desembre va finalitzar la setena ronda del programa de garbellat del càncer de mama (PCCM) iniciada en 2014.

 

En assistència especialitzada, la posada en marxa del nou edifici a l'abril de 2015, amb habitacions individuals, ha suposat una millora substancial en la  confortabilitat de pacients ingressats i els seus familiars.

 

També  es  han posat en  evidència  les manques i  disfuncions  en algunes àrees de  treball, especialment assenyalades en endoscòpies digestives i paritoris, la qual cosa ha suposat un esforç d'adaptació per part del personal sanitari que mereix  el nostre reconeixement i especial esment; i s'han completat diverses obres d'infraestructura que  presentaven riscos severs per al funcionament.

 

Destaquem el  compromís en la  formació, la  millora de la qualitat assistencial, i la humanització a través d'activitats que s'han realitzat durant aquest any, amb la participació de pacients, familiars, col·lectius socials i personal sanitari, per les quals s'han aconseguit millorar les condicions ambientals i la vivència de la malaltia.

Hem posat especial interès en la participació de tots els treballadors en la  gestió i millora de l'assistència a través de l'impuls a les Comissions de Participació i  Qualitat.

 

Queda també palès la vocació docent d'aquest hospital potenciant la formació continuada del personal, la realització de reunions i jornades, i l'acolliment de professionals en formació.

 

La XIX edició dels premis anuals de L'Associació  per a la Investigació Sanitària de la Safor (AISSA), a la qual s'han presentat 37 projectes, s'ha consolidat com un estímul a la labor investigadora del personal sanitari del Departament de Salut de Gandia.

 

L'activitat assistencial i el terreny de les xifres ve detallat en les pàgines d'aquesta memòria; l'esforç de tot el personal ha fet possible la consecució dels objectius proposats per a enguany.

 

Missió

 

La nostra missió és proporcionar el major nivell de salut amb la major satisfacció percebuda possible en la població del departament per mitjà d'una assistència sanitària pública pròxima de qualitat en règim d'hospitalització, ambulatori i domiciliari que garantisca la continuïtat assistencial de manera eficient aplicant els mitjans de prevenció, diagnòstic i tractament necessaris amb criteris d'eficàcia, efectivitat, eficiència i equitat.

 

Visió

 

Aquesta fi s'aconseguirà atenent tant la prevenció  i provisió  eficient de serveis assistencials de qualitat,  com als interessos dels professionals implicats procurant el millor clima laboral, la màxima implicació i participació de tots ells i complint una missió docent i investigadora necessària per a la formació de professionals, estudiants i  la societat.

 

Valors

 

El ciutadà és el centre de referència i d'actuació de l'organització. El nostre principal recurs són les persones, que exerceixen la seua missió d'acord amb els següents valors:

 • L'atenció gratuïta i universal
 • L'equitat, perquè el sistema sanitari realitze una oferta de qualitat per a tots.
 • La integració de l'Atenció Primària,  Especialitzada i de Salut Pública, per a assegurar la coordinació amb la resta dels recursos que intervenen en la cura de la salut.
 • La solidaritat, en el sentit de contribuir a disminuir les desigualtats que afecten  els més vulnerables.
 • La no discriminació per ètnia, gènere, edat, orientació sexual, estatus socioeconòmic ni creences ideològiques o religioses.
 • Respecte mutu, treball en equip i sentit de pertinença a l'organització.
 • L'ètica de servei públic, que promoga l'eficiència, la participació dels ciutadans i la implicació activa dels professionals.
 • La Humanització de les cures, el màxim respecte  a les persones, tracte  educat respectuós i cordial.
 • El respecte màxim a la intimitat i necessitats afectives i familiars, garantia del secret professional.
 • El Dret a la informació, a decidir sobre la seua malaltia, a reclamar i suggerir, en el marc de la Declaració dels drets del pacient hospitalitzat.
 • La vocació per les activitats preventives, d'educació per a la salut i d'estils de vida sans.
 • La vocació per la docència de pregrau, postgrau i formació continuada en tots els camps el coneixement que s'exerceixen en el departament.

 

Organigrama